The EQ Post

“How shall freedom be defended? By arms when it is attacked by arms, by truth when it is attacked by lies, by faith when it is attacked by authoritarian dogma. Always, in the final act, by determination and faith.” ― Archibald MacLeish


Duterte's China's Sell-Out- He Forgot The Painful Lessons Of Sri Lanka ?

Google Statistics:EQ Visits

Thursday, July 12, 2012

DOLPHY: "Pambansang Alagad ng Sining" Award of the Filipino people

"Pambansang Alagad ng Sining" of the Filipino people 

The EQualizer Post presents this humble tribute to the Filipino people's choice for the Pambansang Alagad ng Sining honor.

Regardless of the bureaucratic indecision to name Dolphy a national artist up to now,  Dolphy is THE "Pambansang Alagad ng Sining" of the Filipino people.

He had an instinctive feel for the aspirations and fears of the Filipino people and an encyclopedic knowledge of their idiosyncrasies.

Dolphy's death has robbed us of a comic genius. He bequeaths a body of work comparable with the very best.
Consider these "official rules" for nomination of National Artists:

Mga pamatayan:

Ang mga nominasyon ukol sa Pambansang Alagad ng Sining ng Pilipinas ay nababatay sa malawakang pamantayan na binalangkas ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas at Pambansang Komisyon sa Sining at Kultura:
  1. Mga nabubuhay na artista na naging mamamayang Pilipino sa huling sampung taon na nauna sa nominasyon gayundin sa mga namatay pagkatapos ng pagkatatag ng gawad noong 1972 nguni't sila'y mga mamamayang Pilipino sa panahon ng kanyang kamatayan;
  2. Mga artista na nakapagtulong sa pagbubuo ng damdaming Pilipino ng pagkabansa sa pamamagitan ng kahulugan at anyo ng kanilang mga likha:
  3. Mga artista na nakakilala sa sarili sa pamamagitan ng pangunguna sa isang paraan ng malikhaing pagpapahiwatig o istilo, gumagawa ng kakintalan sa mga sumusunod na salinlahi ng mga artista;
  4. Mga artista na nakapaglikha ng makahulugang katawan ng likha at/o nakapagtanghal nang napapanatili ng kahusayan sa pagsasanay ng kanilang anyo ng sining, pagpapayaman ng makasining pagpapahiwatig o istilo; at
  5. Mga artista na nakikinabang sa malawakang pagtanggap sa pamamagitan ng maprestihiyong pambansa at/o sabansaang pagkakilala, mapanuring paghanga at/o pagsusuri ng kanilang mga likha, mga gawad sa mga maprestihiyong kaganapang pambansa at/o sabansaan. From Wikipedia

Maraming Salamat, Tito Dolphy

 We thank you for bringing sunshine in every Filipino home from the days of Buhay Artista and John en' Marsha to Home Along Da Riles.

Thanks for the laughter, Dolphy.

"Send In The  " by Barbra Streisand

Send in the Clown